بازدید محمد فلاح کهن فرماندار شهرستان قلعه گنج از 
بانـد دوم  محورقلعه گنج به کهنوج به همراه  ساردویی مــدیر کل راه شهــرسازی
جنوب کرمان،طاهر نژاد معاون و زارعی مدیر راه و شهرسازی شهرستان قلعه گنج
ساردویی : در صورت تامین اعتبارات زیر سازی محور تا پایان سال به اتمام خواهد رسید 
و ادامه داد با توسعه راه ها قلعه گنج از بن بست خارج می شود و گفت :من آینده روشنی 
پیش روی شهرستان قلعه گنج می بینم