در این مــراسم محمــد فلاح کهن فـرماندار شهـــرستان دغـــدغه امروزجــامعــه را بهداشت 
روانی دانست و افزود سلامت روان یک جامعه باعث پیشرفت آن جـــامعه اســت و بهـــورزان 
با همکاری مدارس کلاس های بهداشت روان و آسیب های اجتماعی را به صورت جدی برگزار
 کنند که این امر حرکتیست به سمت نابغـه پـــروری و باعـــث شکوفـــایی استعــداد جــوانان
 شهرستان است . و در آخر از بهورزان نمونه تجلیل به عمل آمد