محمد فلاح کهن  فرماندار شهرستان قلعه گنج 
به همراه معاونین  فرمانداری و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
از روستای زردوکی روستای  نمونه کشاورزی  بازدید کردند و از نزدیک با کشاورزان
این روستـا دیدار و گفتگــو کـــردند ،این بازدید که تا پاسی از شب به طول انجامیـد 
مشکلات کشاورزان را شنیده و پای درد دل آنها نشستند ،بعد از بازدید در مسجـــد 
روستا جمع شده و با کشاورزان جلسه برگزار شد که نتایج خوبی به همراه داشــــت و 
باعث خرسندی کشاورزان روستا شد