جلسه محمد فلاح کهن فرماندار شهرستان قلعه گنج با 
محسن‌یزدانی راد، سرپرست مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران
 منصور شکر الهـی نماینـد پنـج شهرستان جنوب کرمان در مجلس شورای اسـلامی
و مسلم مروجی رئیس سازمان صمت جنوب کرمان
با دستور کار بررسی راه های جذب سرمایه گذاران به شهرستان قلعه گنج  
 حذف موانع بازدارنده  تولید و اشتغال مردم منطقه  و حرکت به سمت 
معدنی کردن شهرستان با شناسایی  و راه اندازی معادن