دهقان پور رئیس آبفا می گوید:بعد از حفر چاه در این روستا طولی نکشید که به شکل ناباورانه ای بعد از یک ماه آب چاه به کمترین مقدار خود رسید ولی سریعا چاه جدید حفر و تجهیز شد تا مردم روستا دچار مشکل نشوند .دهقان پور ادامه داد:این چاه آب آشامیدنی 7 روستا را تامین می کند