شنبه 24 تیر ماه  1401
به گزارش روابط عموی فرمانداری شهرستان قلعه گنج
جلسه شورای اداری شهرستان قلعه گنج  با محوریت عفاف و حجاب برگزار شد .
محوریت های
اجراء به موقع شاخص های ده گانه
ارسال گزارشات هفتگی به فرمانداری
نصب بنر(در زمینه عفاف و حجاب)
دوره های آموزشی عفاف و حجاب با همکاری ادارات مربوطه
برگزاری جشنواره
در پایان مدیران گزارشات و عملکردهای  یک ماهه خود را ارئه دادند و به مدیرانی در ارائه گزارشات کم کاری کرده بودند تذکر لسانی داده شد