<دیدار و صحبت جناب فلاح کهن فرماندارشهرستان قلعه گنج با ارباب رجوع پیگیری درخواست های آنها>