بازدید دکتر زینی وند استاندار  کرمان با همراهی حاج منصور شکرالهی نماینده مجلس ودکتر شهسواری فرماندار قلعه گنج و مهندس جمیلی مدیرکل راهداری و سایر هیئت همراه  از وضعیت جاده ی رمشک_ناگ _کتیج صبح امروز مقرر گردید با معرفی پیمانکار از طریق اداره کل راهداری جنوب کرمان عملیات اجرائی این جاده هفته ی اینده اغاز و پانزده کیلومتر باقیمانده نیز عملیات شن ریزی و زیرسازی ان انجام شود و تا مهرماه اینده نیز پنج کیلومتری که زیرسازی ان انجام شده اسفالت شود.