دیدار و گفتگو مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان با فرماندار قلعه گنج و نماینده بنیاد علوی در رابطه با ورود بنیاد علوی در بحث جنگل‌کاری در سطح شهرستان قلعه گنج .
 
فرماندار شهرستان قلعه گنج در دیدار با مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان گفت :  با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشاورزان شهرستان  که به صورت ابا و اجدادی سالیان دراز است که بر روی زمین هایشان کشاورزی میکنند با مشکل مالکیت مواجه هستند که به جد نیاز است این زمین های کشاورزی توسط منابع طبیعی تعیین تکلیف شوند .
 
تعدای از مرتع داران شهرستان از مرتع های واگذار شده توسط منابع طبیعی را تغییر کاربری داده اند که نیاز است با توجه به پایان قرارداد این دامداران  به جد به این موضوع ورود کنند .