دکتر مهدی شهسواری  فرماندار قلعه گنج در حاشیه سفر به روستای ناگ مورخ 12/06/99از خانه بهداشت« ناگ »بازدید و نحوه ارائه خدمات بهداشتی در روستا را مورد بررسی قرار داد و عملکرد بهورز خانه بهداشت ناگ را با وجود صعب العبور و دور از دسترس بودن عالی عنوان کرد.
 
شهسواری بیان داشت :نه تنها دوری روستاها از مرکز شهرستان موجب نمی شود توجه مدیران و مسئولان به آن منطقه کاهش یابد ، بلکه اهتمام مسئولان برای خدمت در روستاهای دوردست و محروم را مضاعف می نماید.