بهترین ازدواج ها آن است که آسان تر انجام بگیرد.پیامبر اکرم (ص) ،نهج  الفصاحه جلد ۲۴۸»
     لباس یاس برتن کردزهرا•
    کنار دست او بنشست مولا•
    محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت•
     غلط گفتم بلی،نه یا علی گفت•