شرایط افراد برای ثبت نام انتخابات شواراهای شهر و روستا